Projektai, programos

INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS TIKSLINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS JŲ NAMUOSE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

zenklas 2015 04 13 

Prienų rajono socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. pradėjo vykdyti Integralios pagalbos projektą Prienų rajono savivaldybėje.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0022 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų.  Bus teikiamos konsultavimo paslaugos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis, sudarant geresnes sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudaryti sąlygas kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą.

Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą suformuotos dvi mobilios komandos, tam, kad suteiktų kokybiškas integralias paslaugas. Komandos yra aprūpintos automobiliais, sanitarinėmis ir higienos prekėmis, slaugos įranga ir įrenginiais, pritaikytais darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė
Tel. (8 319) 52 576
Mob. 8 612 55 394
El.p. rita.vaskeviciene@prienuspc.lt

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

zenklas 2015 04 13

Prienų rajone, 2018 m. vasario mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“.
Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prienų miesto savivaldybė kartu su NVO Prienų neįgaliųjų draugija bei Prienų rajono socialinių paslaugų centru teiks šias paslaugas:

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
 • Individualios psichologo konsultacijos
 • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Šeimos konsultacijos
 • Individualios psichologo konsultacijos vaikams bei paaugliams
 • Grupinės konsultacijos
 • Grupinės konsultacijos paaugliams
 • Paramos grupės šeimoms
 • Šeimos teisininko bei mediacijos konsultacijos
 • Asmeninio asistento
 • Šeimų stovyklos
 • Paskaitos aktualiomis temomis
 • Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga gali pasinaudoti tėvai auginantys nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą).

Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz, vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos, kiti).

Mes pasirengę Jums suteikti visokeriopą pagalbą bei paramą.

Kreipkitės:

Socialinė darbuotoja Angelė Leikauskienė
Tel. (8 319) 52 576
Mob. 8 63872923
El. Paštu angelija12@gmail.com
 
Arba:
Mob. 8 671 02 737
El. Paštu stipri.seima.prienuose@gmail.com

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto trukmė iki 2021-12-31.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Prienų rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skiriama 297 419,61 Eur.

 

"DARBAS - SĖKMĖS GARANTAS"

mediaga skelbimui 1

PROJEKTAS "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS SISTEMĄ"

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – projekto partneris.

Atrankos rezultatai skelbiami šiuo adresu: http://www.equass.lt/skelbiami-socialiniu-paslaugu-istaigu-dalyvauti-projekte-iii-atrankos-rezultatai/

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Centro parengti dokumentai

Projekto koordinatorė direktorės pavaduotoja, socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė - Mob. 8 698 82 832, el. paštas - liuda.seskuviene@prienuspc.lt 

 

5 640x426 min