Bendrasis skyrius

Bendrojo skyriaus tikslas – užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, vykdyti personalo administravimo funkcijas, vykdyti Centro viešuosius pirkimus, organizuoti ir vykdyti Centro ūkinį, materialinį-techninį aprūpinimą ir priežiūrą.

Skyriaus funkcijos:

  1. formuoja Centro personalo valdymo politiką bei sprendžia su personalo valdymu susijusius klausimus;

  2. organizuoja materialinių vertybių srauto valdymą, tinkamą apskaitą ir saugumą;

  3. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;

  4. aprūpina Centro darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais;

  5. užtikrina Centro pastatų, patalpų, teritorijos, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarko energetinių resursų apskaitą;

  6. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą Centre;

  7. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir vykdo informacijos administravimą;

  8. vykdo kontrolę ir priežiūrą asmens duomenų apsaugos srityje;
  9. organizuoja Centro viešuosius pirkimus;

  10. organizuoja ir teikia transporto paslaugas gyventojams.    

Skyriaus nuostatai

Darbuotojų kontaktai