TRUMPA ISTORIJA

2007 m. liepos mėn. savo veiklą pradėjo vykdyti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, kuriame pradėjo dirbti 12 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis. Iš Prienų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų centras perėmė 15 asmenų, kuriems buvo teikiamos socialinės pagalbos namuose paslaugos. 

Pirmaisiais įstaigos gyvavimo metais esama centro infrastruktūra netenkino socialinių paslaugų poreikio, kadangi paslaugos dažniausiai buvo teikiamos tik asmens namuose, kas nesudarė galimybių socialinės rizikos šeimoms teikti psichologo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas būtinas paslaugas; pagyvenę ir suaugę asmenys su negalia neturėjo galimybių ugdyti savo bendravimo ir darbinių įgūdžių bei dalyvauti socialinėje veikloje. Centro patalpos buvo per mažos ir netinkamos išplėsti teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų apimtis. Norint užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei bendrųjų ir socialinių priežiūros paslaugų prieinamumą Prienų rajone buvo reikalinga socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, kuri padidintų teikiamų nestacionarių paslaugų įvairovę. Atsižvelgdama į tai, Prienų rajono savivaldybės administracija parengė projektą, pavadinimu „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose”. Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus Prienų rajono savivaldybėje, dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinti jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę. Projektui įgyvendinti buvo numatytos savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas buvo vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas vyko 2009 m. liepos 1 d. – 2011 m. vasario 26 d., kurio metu buvo rekonstruotas ir socialinių paslaugų centro veiklai pritaikytas pirmas pastato, esančio Vytenio g. 2, Prienuose, aukštas bei įsigyta dalis baldų ir įrangos. Antrasis projekto etapas buvo įgyvendintas 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d., kurio metu buvo įrengtas antrasis pastato aukštas.

centro misija

Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką teikti socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybės gyventojams, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Įstaigos vaidmuo įgyvendinant MISIJĄ

Sutelkti išteklius

Sutelkti ir koordinuoti įstaigos žmogiškuosius ir materialinius
išteklius misijai įgyvendintii

Inicijuoti projektus

Inicijuoti socialinių paslaugų gerinimui būtinus projektus

Efektyviai naudoti lėšas

Efektyviai naudoti skiriamas savivaldybės biudžeto lėšas

Ieškoti finansavimo

Prisidėti ieškant įstaigos plėtrai būtinų finansavimo šaltinių, t.y. pritraukti privačias lėšas, Lietuvos ir užsienio fondų paramą

Profesionaliai vykdyti funkcijas

Profesionaliai vykdyti įstaigai priskirtas funkcijas

Burti socialinius partnerius

Burti socialinius partnerius, siekiant socialinių paslaugų teikimo gerinimo rajone

Centro veiklos tikslas

Teikti socialines paslaugas įvairioms socialiai remtinų asmenų grupėms, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį, didinti Prienų rajono bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis.

Centro uždaviniai

ĮGYVENDINTI

Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

ĮGALINTI

Įgalinti asmenis savarankiškai gyventi, integruotis šeimoje ir visuomenėje .

TEIKTI

Teikti kokybiškas socialines ir kitas su Centro pagrindine veikla susijusias paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro išteklius.

PLĖSTI

Plėsti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas artinti prie asmens gyvenamosios vietos.

Įgyvendindamas uždavinius,
 Centras vykdo šias FUNKCIJAS

PRIEŽIŪRA

Organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas

PAGALBA

Organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas

KONSULTACIJOS

Teikia informaciją ir konsultuoja savivaldybės gyventojus